Ondanks uitdagingen positief resultaat voor waterschap

Ook in Poeldijkging het waterschap in 2022 aan de slag

Hoogheemraadschap Delfland heeft 2022 afgesloten met een positief resultaat van 9 miljoen euro. Ondanks de inval van Rusland in Oekraïne, die de nodige invloed op het werk en de kosten van Delfland had. Het resultaat van 2022 bestaat uit 7,9 miljoen lagere kosten en 1,1 miljoen hogere opbrengsten.

De verkoop van groengas leverde onder andere meer op dan verwacht en de opbrengst uit belasting was hoger dan begroot door toename van het aantal huishoudens. Mede door vertraging in de uitvoering van werkzaamheden door langere levertijden van materialen, moeilijk vervulbare vacatures en personeelsgebrek bij externe partners gaf Delfland minder uit dan begroot.

In 2022 hadden de gestegen energieprijzen een direct en fors financieel effect op de kosten die het waterschap maakte voor het uitvoeren van zijn werkzaamheden. Dit geldt met name voor het zuiveren van afvalwater. Daarom werkte de instantie hard om het energieverbruik verder terug te dringen en zoveel mogelijk zelf op te wekken. Zo produceerde Delfland 8,1 miljoen m3 groengas dat ze het gasnet leverde. Dat leverde 2 miljoen op.

Investeringen

Delfland ging uit van 27,4 miljoen aan investeringen. Uiteindelijk realiseerde het hoogheemraadschap 18 miljoen. De belangrijkste oorzaken waren materiaaltekorten, langere voorbereidingstijd door complexiteit van de projecten en uitloop van planning en vertraging door ingediende bezwaren tegen de door Delfland aangevraagde omgevingsvergunningen.

Tarieven gelijk

Het lukte het waterschap voor het derde jaar op rij de tarieven voor de waterschapsbelasting gelijk te houden, zoals afgesproken in het bestuursakkoord 2019-2023. Daartegenover staat dat ze de reserves verder aansprak om de stijgende kosten voor het beheer van het watersysteem te compenseren. Tegelijkertijd bracht ze de netto schuldenlast terug naar 231 procent.

Water de baas blijven

De insteek van de begroting in 2022 ‘water verbindt’ wordt de komende jaren steeds urgenter. In 2022 maakte het kabinet bekend dat er in de regio ruim 70.000 huizen bij moeten komen. “Willen we water de baas blijven en hier veilig, gezond en prettig blijven wonen, dan moet water en bodem al bij de planontwikkeling van nieuwe woongebieden bovenaan het lijstje staan”, aldus een zegsvrouw van Delfland. “We zetten ons samen met de andere waterschappen in om tijdig aan tafel te zitten met gemeenten en projectontwikkelaars, zodat we de schaarse ruimte verstandig gebruiken.”

Extreem weer

Het weer in 2022 was uitzonderlijk. De stormen en aanhoudende droogte zorgden voor extra werk aan het inspecteren en onderhouden van onze kust en ruim 200 km droogtegevoelige dijken, het aanvoeren van zoet water en tegengaan van verzilting. Door de genomen maatregelen en nauwe afstemming met de gebruikers van het water ondervond de regio geen grote ongemakken.

“Ook de kwetsbaarheid van het gebied voor extreme neerslag is bepaald en vertaald naar een langetermijnstrategie wateroverlast. Voor de kust stelde Delfland onder meer samen met belanghebbenden ideeën op hoe de kust in de toekomst bij grote zeespiegelstijging kan meegroeien. Deze kustvisie gaat Delfland de komende jaren verder uitwerken. Ook komen er genoeg ideeën binnen voor klimaatadaptatie”, aldus de woordvoerster

Foto: Delfland